Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, velice si vážíme Vašeho zájmu o naše produkty a služby. Naší povinností je Vás upozornit na některé podstatné informace, týkající se případné budoucí spolupráce.

 1. Ing. Lukáš Lampart (dále jen dodavatel) dodá zboží / provede dílo ve sjednaných dodacích lhůtách.
 2. Dodavatel vyzve odběratele k předání a převzetí zboží / díla, nejpozději do sjednaného data.
 3. Pokud v průběhu dodací lhůty dojde ke změnám, nový termín, apod. musí toto odsouhlasít obě strany.
 4. Změny a dodatky smlouvy musí být písemné a schválené podpisem obou stran.
 5. Platba zboží při převzetí, pokud je zboží / dílo na objednávku, složí zákazník 50% zálohu z konečné ceny před započetím prací.
 6. V případě, že odběratel nezaplatí zálohy v termínech sjednaných ve smlouvě, přestává být závazná dodací lhůta dle smlouvy a smlouva pozbude platnosti.
 7. Dodané zboží / dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele a odklad nabytí vlastnického práva objednatele ke zboží trvá do doby, než objednatel zaplatí celou jeho sjednanou cenu.
 8. Záruční doba na dodané výrobky, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je dle zákona dvouletá záruční doba.
 9. Vady na dodaném zboží / díle musí být objednatelem písemně reklamovány ihned při převzetí zboží / díla (předávací protokol), nebo neodkladně po jejich zjištění. Jestliže tuto povinnost odběratel nesplní, práva ze záruky zanikají.

Uzavření smlouvy

Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě objednávek odběratele uskutečněné objednávkovým listem, poštou nebo objednávek zaslaných elektronickou poštou. Vystavení závazné objednávky může předcházet nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není dohodnuto jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Obchodně dodací podmínky.

Objednávka

Závazná objednávka musí obsahovat následující informace:

 • Jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu
 • Jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství + kopii rozpočtu odsouhlaseného odběratelem.
 • Termín zahájení a ukončení prací.
 • Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to jak ze strany dodavatele, tak i odběratele.

Dodací lhůty

Datum zahájení díla se vypisuje do objednávkového listu, kde je taky vypsaný předpokládaný termín ukončení díla. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele, tak je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termínového dodání. V tomto případě je objednávka obvykle plněna do 4 týdnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu.

Ceny

Ceny jsou odvislé od typu materiálu použitého při realizaci díla, náročnosti díla a služby jsou ohodnoceny dle časové náročnosti díla. (viz. ceník)

Reklamace

 • Reklamace řešíme výměnou, opravou, slevou nebo individuálně dle vzájemné dohody.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným způsobem používáni dodaného zboží / díla, dále neodpovídá za vady způsobené opravami a úpravami zboží / díla provedených odběratelem, příp. třetí osobou.
 • Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.