Projektová činnost v oblasti zahradní tvorby

POSTUP PŘI PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

První schůzka s majitelem zahrady je nezávazná. Na místě si stanovíme podmínky vzájemné spolupráce.
Na základě námi vytvořeného dotazníku zjistíme základní přání a požadavky majitele.
U řešeného pozemku provedeme polohopisné a výškopisné zaměření, pokud je majitel již nemá zpracované.
Kopie veškerých jiných podkladů nejlépe v měřítku 1 : 100 (projekt domu, pohledy, inženýrské sítě, oplocení apod.) dodá majitel.
První konzultace probíhá po vypracování první studie. Případné připomínky zapracujeme do další fáze řešení.
Po této fázi, která řešila celkové rozvržení zahrady a jejich prvků následuje konzultace týkající se rostlinného materiálu.

Studie

Studie zobrazuje půdorysné členění pozemku, na němž mají jednotlivé prvky své grafické značení. Neřeší se zde konkrétní rostliny a jejich počet, ale pouze jejich uspořádání. Rozhoduje se o umístění ovocné zahrady, zeleninové zahrady, altánu, posezení, travnatých ploch, o jejich tvarech a proporcích. Ve studii se promítají přání a touhy majitele, rozvrženy tak, aby plnily praktický, estetický a osobitý záměr. Jednotlivá specifikace rostlin už jsou záležitostí osazovacího plánu. Ve studii je možno vypracovat více variant ve skicách, řešících nejen půdorys, ale i prostorové zobrazení. Z těchto variant si majitel jednu vybere a ta se dále detailněji rozpracuje. Na základě studie lze také vypracovat orientační propočet.
Další přílohou projektové dokumentace mohou být perspektivní pohledy.